1 צפייה בגלריה
בריכה. צילום המחשה: shutterstock
בריכה. צילום המחשה: shutterstock
בריכה. צילום המחשה: shutterstock
לבית המשפט המחוזי הוגשה בקשה לתביעה ייצוגית נגד עיריית הוד השרון בשבוע שעבר. התובע בכתב התביעה הינו תושב העיר, אשר טוען בתביעתו כי העירייה גובה באופן בלתי חוקי ארנונה נפרדת בגין הבריכה הפרטית שאינה מקורה המצויה בשטח ביתו, למרות שהבריכה הינה חלק בלתי נפרד משטח מגוריו. סכום התביעה הייצוגית עומד על 1,269,000 שקל.
מדובר בתושב העיר, המתגורר בנכס ברחוב הדקלים. בחצר הנכס בריכה לא מקורה המשמשת אותו ואת בני משפחתו לשימושם הפרטי. לטענת התובע בכתב התביעה, העירייה מחייבת אותו בגין בית מגוריו בארנונה לפי סיווג מגורים ואילו את שטח הבריכה לפי סיווג נפרד המתאים לנכס מסחרי, זאת למרות שהבריכה היא חלק בלתי נפרד מביתו.
התובע כבר פנה אל העירייה במכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים בשנה שעברה וציין כי שטח הבריכה בבתי מגורים אינו כלול בהגדרת שטח המותר לחיוב ארנונה בנכס למגורים ולפיכך לא ניתן לחייב בגינו בארנונה. העירייה השיבה שהיא גובה ארנונה כדין והמשיכה מאז ועד היום לחייב את התובע ואת יתר תושבי העיר בעלי בריכות פרטיות בארנונה נפרדת בגין שטחי הבריכות המצויות.
לטענת התובע, הגדרת “שטח דירת מגורים" בצו הארנונה של עיריית הוד השרון קובעת כי רק שטח בתוך הבית או שטח מקורה מחוץ לבית הינו בר חיוב בארנונה. הגדרה זו אינה כוללת בריכה שאינה מקורה בבית מגורים ולכן לעירייה אין סמכות חוקית לגבות ארנונה בגין שטח בריכה זו.
הגדרת הבריכה לפי צו הארנונה של עיריית הוד השרון נכנסת תחת הגדרת שטח מסחרי, אך שטח הבריכה בבית המגורים איננו שטח מסחרי, אלא שטח המשמש לשימוש פרטי של המחזיק בבית מגוריו. בהיעדר עיגון חוקי בהגדרת "שטח דירת מגורים" לחיוב ארנונה בגין שטח בריכה בבית מגורים, העירייה איננה מוסמכת לגבות ארנונה בגין רכיב שטח זה ולכן דינם של הכספים שנגבו בגין שטחים אלו – השבה. התובע מציין כי התייחסות העירייה אל הבריכה הפרטית כאל נכנס עצמאי הנפרד מבית המגורים אינה חוקית, שהרי לא מדובר בשטח שעומד בפני עצמו.
לטענת התובע גביית הארנונה בנפרד היא בגדר עשיית עושר שלא במשפט על ידי העירייה וכן הפרת חובה מנהלית.
על פי התביעה, אומדן סכום ההשבה שהעירייה נדרשת להשיב לכל תושבי העיר בעלי בריכות פרטיות בבתים פרטיים מוערך בסך 1,269,000 מיליון שקל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. בית המשפט מתבקש לפסוק כי צו הארנונה של עיריית הוד השרון אינו מאפשר חיוב ארנונה בגין שטחי בריכה שאינם מקורים בבית מגורים, לקבוע לתובע סכום של 2116 שקל בגין הגבייה המיותרת החל מנובמבר 2016 וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
מהעירייה טרם התקבלה תגובה.